French hotdog

Man eats French hotdog.
Fileinfo: size 1611 x 1713 – 300 DPI